logo2
Dojo Kun

Dojo Kun in Siswati

 1. Inhlonipho kutoba yintfo lesiyiphakamisako futsi lesitohlala nayo isiphakamisa.
   
 2. Sitokwenta konkhe lokusemandleni etfu ekuphakamisa umndlandla wetfu.
   
 3. Sitokwenta ngemandla etfu kuphakamisa lizinga ngeku cophelela.
   
 4. Sitohlala sinemfutfo ngasosonkhe sikhatsi.
   
 5. Kwamanje sitakwentama ngalokusemandleni etfu siphindze setame kwenta kancono esikhatsini lesitako.
   
 6. Ikarate sitohlala siyisebentisa imihla nemalanga, njenge sikhali sekulwa nebumatima bemphilo yetfu.

Many thanks to Mrs Lindi Dlamini of Swaziland for the translation.

English

 1. We will always be courteous.
   
 2. We will make the best of our endeavours.
   
 3. We will continue to improve our spirit and technique.
   
 4. We will maintain a challenging spirit.
   
 5. We will reflect on ourselves today, and strive to improve ourselves for tomorrow.
   
 6. We will pursue karate as a means to know the way of life itself.

Web site designed and maintained by © AshiharaOnline June 2007 - 2020

top3[1]
My Karate Odyssey

Kaicho Hoosain Narkerís
My Karate Odyssey is now available read more ...

Sponsors

 

fitness zone